Przejdź do treści strony
Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny

Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach

Postanowienia ogólne

§1

1.Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach, zwany dalej „Ośrodkiem”, został powołany Uchwałą Nr 61/90 Rady Gminy Głubczyce z dnia 24.08.1990r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach.

2.Ośrodek jest samodzielną, budżetową jednostką organizacyjną służącą realizacji zadań pomocy społecznej na terenie miasta i gminy Głubczyce.

3.Ośrodek realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kieruje się ustaleniami przekazanymi gminie przez wojewodę.

4.Ośrodek wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej kieruje się ustaleniami burmistrza.

§2

1.Pracą Ośrodka kieruje zatrudniony przez Burmistrza Głubczyc Kierownik, który kieruje pracą podległych sobie pracowników i odpowiada za prawidłowe wykonywanie zadań.

2.Kierownik na podstawie upoważnień Burmistrza Głubczyc wydaje decyzje administracyjne w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz zadań własnych gminy.

3.Kierownik składa Radzie Miejskiej okresowe sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§3

W celu realizacji zadań pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z:

- organami administracji państwowej i samorządami terytorialnymi;

- zakładami służby zdrowia, Policją, Sądem;

- ośrodkami kształcenia i ośrodkami wsparcia;

- kościołem, związkami wyznaniowymi, organizacjami społecznymi i charytatywnymi oraz stowarzyszeniami naukowymi;

- innymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej;

- osobami fizycznymi i prawnymi.

§4

Ośrodek w zakresie zadań własnych podlega Radzie Miejskiej a nadzorowany jest przez Burmistrza Głubczyc.

W zakresie zadań zleconych podlega nadzorowi i kontroli Wojewody Opolskiego w imieniu i z upoważnienia którego działa właściwy do spraw pomocy społecznej wydział Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego .

Cele i zadania Ośrodka

§5

Ośrodek działa na podstawie:

1.Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64 poz.593 z 2004 r.)

2.Uchwały Nr 61/90 z dnia 24.08.1990r. Rady Gminy w Głubczycach.

3.Postanowień statutu Ośrodka zatwierdzonego przez Radę Miejską w Głubczycach.

§6

Rodzaj zadań realizowanych przez Ośrodek w zakresie pomocy społecznej określa ustawa o pomocy społecznej, innych zadań - ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o dodatkach mieszkaniowych, ustawa o rachunkowości, ustawa o samorządzie gminnym.

Organizacja wewnętrzna Ośrodka

§7

1.W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne:

a) Dział Pomocy Środowiskowej

b) Dział Świadczeń

c) Dział Księgowości

d) Dział Dodatków Mieszkaniowych

e) Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

2.Dział Pomocy Środowiskowej tworzą pracownicy socjalni pracujący w rejonach opiekuńczych oraz opiekunka pracująca na specjalistycznych usługach opiekuńczych. Szczegółowe zadania w/w osób określa ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

3.Dział Świadczeń - do zadań pracowników w/w działu należy obsługa sekretariatu, prowadzenie dokumentacji udzielonej pomocy, drukowanie decyzji przyznających świadczenia w systemie informatycznym POMOST, sporządzanie list świadczeniobiorców, sporządzanie sprawozdań i innych analiz przyznanych świadczeń oraz obsługa programu komputerowego PŁATNIK.

4.Dział Księgowości - podstawę działania działu stanowi ustawa o rachunkowości oraz w/w ustawy. Do zadań pracowników tego działu należy prowadzenie kasy, prowadzenie dokumentacji księgowej i kadrowej. Kierownik powierza określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej Głównemu Księgowemu. Głównym księgowym jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

1) prowadzenia rachunkowości jednostki;

2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

4) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

5.Dział dodatków mieszkaniowych pracuje zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

Zadania pracownika to przyjmowanie wniosków o dodatek mieszkaniowy wraz z wymaganymi dokumentami, drukowanie decyzji, sporządzanie list wypłat ryczałtu i kwot przekazywanych do zarządców, przygotowywanie danych do sprawozdań.

6.Dział świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - podstawę działania działu stanowi ustawa o świadczeniach rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego. Do zadań pracowników tego działu należy przyjmowanie wniosków, drukowanie decyzji, sporządzanie list wypłat i przelewów przyznanych świadczeń, sporządzanie sprawozdań i innych zestawień oraz pism dotyczących w/w świadczeń.

Tryb Pracy

Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach

§1

Określenie czasu pracy

1.Czas pracy pracowników Ośrodka wynosi przeciętnie 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym.

2. Ustala się następujące godziny pracy Ośrodka:

- poniedziałek od 7.30 do 16.00

- od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30

- piątek od 7.30 do 15.00

- sprzątaczka pracuje od poniedziałku do piątku od 13.00 do 19.00

3.W uzasadnionych przypadkach na wniosek pracownika kierownik może ustalić inne godziny rozpoczynania i kończenia pracy. Nie może to jednak naruszać spraw przyjmowania interesantów oraz ustalania wymiaru czasu pracy.

§2

Obsługa interesantów

1.Interesanci przyjmowani są przez wszystkich pracowników w godzinach pracy Ośrodka.

1a.Pracownicy socjalni pracujący w rejonach opiekuńczych w godzinach od 9.30 do 14.30 zajmują się świadczeniem pracy socjalnej w środowisku.

2.Pracownicy winni obsługiawać interesantów bez niepotrzebnej zwłoki, uprzejmie i szybko udzielać im wyczerpującej informacji i załatwiać sprawy w sposób wnikliwy i bezstronny.

3.Informacje udzielane są interesantom ustnie, jeżeli jednak interes klienta tego wymaga, dopuszcza się udzielenia informacji na piśmie na prośbę klienta.

4.Informacji można udzielać telefonicznie, jeżeli jednak jej treść dotyczy sprawy indywidualnej załatwianej przez OPS wyłącznie w wypadku, gdy nie ma wątpliwości, że interesant jest stroną lub pełnomocnikiem.

5.Organizacja zebrań, narad i spotkań w OPS z udziałem pracowników nie może utrudniać normalnego toku przyjmowania intresantów.

6.Decyzje z pomocy społecznej wydawane są przez wyznaczonego pracownika socjalnego w piątki od godziny 10.00. Nieodebrane decyzje winny być zwrócone do Działu Świadczeń najpóźniej do następującego po piątku poniedziałku do godziny 10.00.

7.Wypłata zasiłków w kasie OPS następuje po uprzednim okazaniu dowodu osobistego i decyzji przyznającej świadczenie.

§3

Obowiązki pracownika i zakładu pracy

1.Miejscem pracy pracowników OPS jest lokal sekcji, w której pracownik jest zatrudniony.

2.Pracownik zobowiązany jest przechowywać w miejscu pracy akta spraw i wszelki powierzony mu sprzęt.

3.Wynoszenie wszelkiego sprzętu poza teren OPS wymaga każdorazowo zgody przełożonego.

4.Klucze zapasowe do lokali biurowych przechowywane są w Kasie OPS. W czasie opuszczania lokali biurowych przez wszystkich pracowników w czasie pracy, lokal powinien być zamknięty. Za klucze do poszczególnych lokali-sekcji odpowiadają pracownicy tych sekcji.

5.Pracownik opuszczający lokal jako ostatni powinien sprawdzić czy okna lokalu są zamknięte, wyłączyć odbiorniki energii, radia, ewentualnie zdać klucze osobie odpowiedzialnej za sprzątanie.

6.W godzinach przyjęć interesantów przestrzegać należy zasady, aby w każdej sekcji obecny był pracownik będący w stanie obsłużyć bez niepotrzebnej zwłoki zgłaszające się osoby.

7.Pracownicy mogą korzystać w czasie pracy z przerwy na posiłek, warunkiem korzystania z przerwy jest to, aby nie zakłócała ona normalnego trybu przyjmowania klientów.

8.Palenie tytoniu w pomieszczeniach biurowych jest surowo wzbronione.

9.Zabronione jest wnoszenie przez pracowników na teren OPS oraz spożywania alkoholu oraz przebywanie w miejscu pracy w stanie nietrzeźwym. Zakaz ten dotyczy także pracowników pracujących w terenie czy przebywających na delegacjach służbowych.

10.Kierownik ma prawo nie dopuścić pracownika do pracy w wypadku podejrzenia, że stawił się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. W/w fakt jest równoznaczny z nieobecnością w pracy bez usprawiedliwienia. Okoliczności stanowiące podstawę decyzji powinny być podane pracownikowi do wiadomości.

11.Po godzinach pracy w budynku mogą przebywać pracownicy po uzyskaniu zgody Kierownika lub osoby go zastępującej.

12.Obecność w lokalu biurowym po godzinach pracy podlega zarejestrowaniu w zeszycie godzin nadliczbowych, który znajduje się w komórce d/s osobowych.

13.Kierownik odpowiada za realizację swoich zadań przed swoim zwierzchnikiem.

14.Kierownik zobowiązany jest zapewnić pracownikom właściwe warunki do wykonywania obowiązków pracowniczych oraz ustalić im szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

15.Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest raz w miesiącu z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później niż do ostatniego dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie może być przelewane na konto pracownika za jego pisemną zgodą, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, z takim wyprzedzeniem, aby do ostatniego dnia każdego miesiąca było na koncie pracownika.

16.Ośrodek zaopatruje pracowników w mydło, herbatę, ręczniki, długopisy wg obowiązujących norm.

17.Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.

§4

Dyscyplina pracy

1.Pracownicy przystępujący do pracy potwierdzają swoją obecność podpisem na liście obecności znajdującej się w pokoju sekcji świadczeń.

2.Pracownicy opuszczający zakład pracy w celach służbowych lub prywatnych są obowiązani odnotować fakt wyjścia i czas swojej nieobecności w zeszycie wyjść służbowych i prywatnych prowadzonych przez sekcję świadczeń.

3.O niemożności stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej pracownik zobowiązany jest uprzedzić swojego przełożonego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień nieobecności w pracy.

4.W razie nie stawienia się do pracy z przyczyn innych niż określone w pkt.3 pracownik zobowiązany jest powiadomić swojego przełożonego na piśmie, telefonicznie lub telegraficznie, względnie osobiście lub przez inną osobę pierwszego dnia nieobecności w pracy, nie później jednak jak w dniu następnym.

5.Niedotrzymanie terminów określonych w pkt.4 jest usprawiedliwione, jeżeli pracownik ze względu na szczególne okoliczności nie mógł zawiadomić o przyczynach nieobecności.

§5

Przestrzeganie tejemnicy państwowej i służbowej

1.Pracownicy Ośrodka obowiązani są do przestrzegania tejemnicy państwowej i służbowej.

2.Sprawy objęte tajemnicą państwową nie mogą być przedmiotem rozmów w stosunkach poza służbowymi, bądź w obecności osób trzecich.

§6

Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień

1.Pracownik jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy przedstawiając zakładowi pracy niezwłocznie przyczyny nieobecności, a na żądanie przełożonego także odpowiednie dowody.

2.W razie nieobecności spowodowanej:

a) niezdolnością do pracy na skutek choroby pracownika lub jego izolacji z powodu choroby zakaźnej;

b) leczeniem uzdrowiskowym, jeżeli jego okres uznany został zaświadczeniem lekarskim za okres niezdolności do pracy;

c) chorobą członka rodziny pracownika wymagającej sprawowania przez niego osobistej opieki;

pracownik zobowiązany jest usprawiedliwić nieobecność dostarczając zaświadczenie lekarskie najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy.

3.W razie spóźnienia się do pracy pracownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić się do przełożonego i usprawiedliwić spóźnienie.

4.Pracownik może być zwolniony z całości lub części dnia pracy w celu załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy.

5.Za czas tych zwolnień pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, o ile odpracował czas zwolnienia.

6.Pracownikowi przysługuje zwolnienie okolicznościowe z prawem do wynagrodzenia w razie:

a) ślubu pracownika - 2 dni

b) urodzenia się dziecka pracownika - 2 dni

c) zgonu i pogrzebu współmałżonka, dziecka, ojca lub matki - 2 dni

d) zgonu rodzeństwa, teściów, babci, dziadka lub innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika - 1 dzień

§7

Urlopy

1.Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego.

2.Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

3.Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

§8

Nagrody i wyróżnienia

1.Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań OPS, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.

2.Mogą być stosowane następujące nagrody i wyróżnienia:

a) nagroda pieniężna;

b) pochwała pisemna;

c) pochwała publiczna;

d) dyplom uznania;

e) inne wyróżnienia.

3.Nagrody i wyróżnienia przyznaje kierownik OPS.

4.Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.

§9

Kara za naruszenie dyscypliny pracy

1.Za nieprzestrzeganie przez pracownika OPS ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz regulaminu pracy stosuje się:

a) karę upomnienia;

b) karę nagany.

2.Za nieprzestrzeganie przez pracownika OPS przepisów BHP lub przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - można zastosować również karę pieniężną.

§10

Prace wzbronione kobietom

1.Nie zatrudnia się kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia:

I. Prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała:

1) wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 5000kJ na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej - 20kJ/min.

Uwaga: 1kJ=0,24kcal.

2) ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej: 12 kg - przy pracy stałej i 20 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

3) ręczne przenoszenie pod górę - po pochylniach, schodach itp., których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30, a wysokość 5m - ciężarów o masie przekraczającej: 8 kg przy pracy stałej i 15 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

4) kobietom w ciąży i w okresie karmienia:

a) wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 2900kJ na zmianę roboczą, prace wymienione w pkt.2,3, jeżeli występuje przekroczenie 1/4 określonych w nich wartości,

b) prace w pozycji wymuszonej,

c) prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej.

II. Prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym

Kobietom w ciąży i w okresie karmienia:

1) prace w warunkach, w których wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia), określony zgodnie z Polską Normą, jest większy od 1,5,

2) prace w warunkach, w których wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia), określony zgodnie z Polską Normą, jest mniejszy od -1,5,

3) prace w środowisku, w którym wystepują nagłe zmiany temperatury powietrza w zakresie przekraczającym 15C.

III. Prace przy monitorach ekranowych

Kobietom w ciąży prace przy obsłudze monitorów ekranowych - powyżej 4 godzin na dobę.

IV. Prace na wysokości

Kobietom w ciąży prace na wysokości - poza stałymi galeriami, pomostami, podestami i innymi stałymi podwyższeniami, posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem (bez potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem), oraz wchodzenie i schodzenie po drabinach.

V. Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi

Kobietom w ciąży i w okresie karmienia prace stwarzające ryzyko zakażenia: wirusem zapalenia wątroby typu B, wirusem ospy wietrznej i półpaśca, wirusem różyczki, wirusem HIV, wirusem cytomegalii, pałeczką listeriozy, toksoplazmoną,

2. Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.

§11

Równe traktowanie w zatrudnieniu

1.Pracownicy są równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas

określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

2.Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w pkt.1.

3. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu pkt.2 jest:

a) działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszania zasady równego traktowania w zatrudnieniu;

b) zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności albo poniżenie lub upokorzenie pracownika (molestowanie).

4. Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie albo upokorzenie pracownika; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne).

§12

Przeciwdziałanie mobbingowi

1.Pracodawca przeciwdziała mobbingowi.

2.Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

§13

Ryzyko zawodowe

Każdy nowoprzyjęty pracownik zostaje poinformowany na piśmie o ryzyku zawodowym, które wiąże się z pracą wykonywaną przez niego na danym stanowisku pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Podmiot udostępniający: OPS Głubczyce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Kierownik
Data wytworzenia: 2008-08-27
Metryczka
 • wytworzono:
  18-11-2008
  przez: Bożena Ziółkowska
 • opublikowano:
  18-11-2008 11:02
  przez: Bożena Ziółkowska
 • zmodyfikowano:
  18-11-2014 13:41
  przez: Bożena Ziółkowska
 • podmiot udostępniający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach
  odwiedzin: 2423
Dane jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach
48-100 Głubczyce
ul. Pocztowa 6a
NIP: 748-11-29-460 REGON: 004501970
Numer konta: 30 1090 2154 0000 0005 6004 5707

Dane kontaktowe:

tel.: 77 485 29 22
fax: 77 485 29 22
e-mail: ops@glubczyce.ops.com.pl