Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny i Tryb Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach

Postanowienia ogólne

§1.1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach, zwany dalej „Ośrodkiem”, został powołany

Uchwałą Nr 61/90 Rady Gminy Głubczyce z dnia 24.08.1990r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach.

2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy służącą realizacji zadań pomocy społecznej na

terenie miasta i gminy Głubczyce.

3. Ośrodek realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kieruje się ustaleniami

przekazanymi gminie przez wojewodę.

4. Ośrodek wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej kieruje się

ustaleniami burmistrza.

§2.1. Pracą Ośrodka kieruje zatrudniony przez Burmistrza Głubczyc Kierownik, który kieruje

pracą podległych sobie pracowników i odpowiada za prawidłowe wykonywanie zadań.

2. Kierownik na podstawie upoważnień Burmistrza Głubczyc wydaje decyzje administracyjne

w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz zadań własnych gminy.

3. Kierownik składa Radzie Miejskiej okresowe sprawozdania z działalności Ośrodka oraz

przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§3. W celu realizacji zadań pomocy społecznej Ośrodek współpracuje m.in. z:

 1. organami administracji państwowej i samorządami terytorialnymi;

 2. zakładami służby zdrowia, Policją, Sądem;

 3. ośrodkami kształcenia i ośrodkami wsparcia;kościołem, związkami wyznaniowymi, organizacjami społecznymi i charytatywnymi oraz stowarzyszeniami naukowymi;i

 4. innymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej;

 5. osobami fizycznymi i prawnymi.

§4. Ośrodek w zakresie zadań własnych podlega Radzie Miejskiej a nadzorowany jest przez Burmistrza Głubczyc. W zakresie zadań zleconych podlega nadzorowi i kontroli Wojewody Opolskiego w imieniu i z upoważnienia którego działa właściwy do spraw pomocy społecznej wydział Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego .

Cele i zadania Ośrodka

§5.1. Ośrodek działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r. poz. 1507 z późn.zm.)

 2. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r. poz.1282)

 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506 z późn.zm.)

 4. Uchwały Nr 61/90 z dnia 24.08.1990r. Rady Gminy w Głubczycach.

 5. Postanowień statutu Ośrodka zatwierdzonego przez Radę Miejską w Głubczycach.

2. Rodzaj zadań realizowanych przez Ośrodek w zakresie pomocy społecznej określa ustawa o pomocy społecznej, innych zadań - ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa prawo zamówień publicznych, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawa o Karcie Dużej Rodziny, ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawa o dodatkach mieszkaniowych i energetycznych.

Organizacja wewnętrzna Ośrodka

§6.1. W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Dział Pomocy Środowiskowej – oznaczony jako PS;

 2. Dział Świadczeń – oznaczony jako SW;

 3. Dział Księgowości – oznaczony jako KS;

 4. Dział Dodatków Mieszkaniowych – oznaczony jako DM;

 5. Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych – oznaczony jako ŚR;

 6. Kierownik – oznaczony jako K.

2. Dział Pomocy Środowiskowej tworzą pracownicy socjalni pracujący w rejonach

opiekuńczych oraz asystenci rodziny. Do zadań działu należy m.in.:

 1. Praca socjalna.

 2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.

 3. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.

 4. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.

 5. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

 6. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.

 7. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.

 8. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin.

 9. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

 10. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym.

 11. Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.

 12. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.

 13. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych.

 14. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych.

 15. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi. Wspieranie aktywności społecznej rodzin.

 16. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 17. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej.

 18. Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych.

 19. Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych.

 20. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.

 21. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku , i przekazywanie tej oceny Kierownikowi Ośrodka.

 22. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.

 23. Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.

 24. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

 25. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupa roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań zostanie uznana za niezbędną.

3. Na terenie miasta i gminy Głubczyce tworzy się dziesięć rejonów działania pracowników

socjalnych i starszych pracowników socjalnych. Szczegółowy podział ulic i miejscowości oraz

przypisanie danemu pracownikowi następuje na podstawie odrębnego zarządzenia kierownika Ośrodka.

4. Dział Świadczeń - do zadań pracowników w/w działu należy m.in.:

 1. Obsługa sekretariatu. Obsługa poczty przychodzącej i wychodzącej Ośrodka.

 2. Prowadzenie dokumentacji administracyjnej w zakresie pomocy społecznej, w szczególności: sporządzanie decyzji na podstawie zaopiniowanych wniosków i wywiadów, ewidencjonowanie tychże wniosków, prowadzenie rejestrów przyznanej pomocy, opracowywanie danych i sporządzanie meldunków, sprawozdań, analiz, informacji.

 3. Obsługa komputera, a w szczególności programu POMOST ,GSAC: zakładanie i prowadzenie kartotek osobowych, zakładanie i prowadzenie rejestru świadczeń, obsługa zbiorów komputera.

 4. Prowadzenie korespondencji wynikającej ze współpracy z innymi jednostkami i organizacjami.

 5. Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego osób pobierających niektóre świadczenia oraz obsługa programu PŁATNIK.

5. Dział Księgowości - podstawę działania działu stanowi ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, ustawa prawo zamówień publicznych. Do zadań pracowników tego działu

należy m.in. prowadzenie kasy, prowadzenie dokumentacji księgowej i kadrowej, sprawozdawczość budżetowa, prowadzenia postępowania o zamówienia publiczne.

Kierownik powierza określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej Głównemu

Księgowemu. Głównym księgowym jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza

obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

 1. prowadzenia rachunkowości jednostki;

 2. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;

 3. dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

 4. dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

6. Dział Dodatków Mieszkaniowych pracuje zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych i

energetycznych.

Zadania pracownika to m.in. przyjmowanie wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny

wraz z wymaganymi dokumentami, drukowanie decyzji, sporządzanie list wypłat ryczałtu i kwot

przekazywanych do zarządców, przygotowywanie danych do sprawozdań.

7. Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych - podstawę działania działu stanowi ustawa

o świadczeniach rodzinnych, wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego.

Do zadań pracowników tego działu należy m.in. przyjmowanie wniosków, drukowanie decyzji,

sporządzanie list wypłat i przelewów przyznanych świadczeń, sporządzanie sprawozdań i innych

zestawień oraz pism dotyczących w/w świadczeń, prowadzenie postępowania wobec dłużników

alimentacyjnych.

Określenie czasu pracy

§8.1. Czas pracy pracowników Ośrodka wynosi przeciętnie 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym.

2. Ustala się następujące godziny pracy Ośrodka:

 • poniedziałek od 7.30 do 16.00

 • od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30

 • piątek od 7.30 do 15.00

 • sprzątaczka pracuje od poniedziałku do piątku od 13.00 do 19.00

3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek pracownika kierownik może ustalić inne godziny

rozpoczynania i kończenia pracy. Nie może to jednak naruszać spraw przyjmowania interesantów

oraz ustalania wymiaru czasu pracy.

4. Pracodawca może wyznaczyć, w zamian za dni pracy od poniedziałku do piątku, inne dni pracy w danym okresie rozliczeniowym.

5. Ustala się porę nocną w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

Obsługa interesantów

§9.1. Interesanci przyjmowani są przez wszystkich pracowników w godzinach pracy Ośrodka.

2. Pracownicy socjalni pracujący w rejonach opiekuńczych w godzinach od 9.30 do 14.30 zajmują się świadczeniem pracy socjalnej w środowisku i przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania.

3. Pracownicy winni obsługiwać interesantów bez niepotrzebnej zwłoki, uprzejmie i szybko

udzielać im wyczerpującej informacji i załatwiać sprawy w sposób wnikliwy i bezstronny.

4. Informacje udzielane są interesantom ustnie, jeżeli jednak interes klienta tego wymaga,

dopuszcza się udzielenia informacji na piśmie na prośbę klienta.

5. Informacji można udzielać telefonicznie, jeżeli jednak jej treść dotyczy sprawy indywidualnej załatwianej przez Ośrodek wyłącznie w wypadku, gdy nie ma wątpliwości, że interesant jest stroną lub pełnomocnikiem.

6. Organizacja zebrań, narad i spotkań w Ośrodku z udziałem pracowników nie może utrudniać

normalnego toku przyjmowania interesantów.

7. Decyzje z pomocy społecznej wydawane są przez wyznaczonego pracownika socjalnego w piątki od godziny 10.00. Nieodebrane decyzje winny być zwrócone do Działu Świadczeń najpóźniej do następującego po piątku poniedziałku do godziny 10.00.

8. Wypłata zasiłków w kasie Ośrodku następuje po uprzednim okazaniu dowodu osobistego i decyzji przyznającej świadczenie.

Obowiązki pracownika i zakładu pracy

§10.1. Miejscem pracy pracowników Ośrodka jest pokój działu, w którym pracownik jest zatrudniony.

2. Pracownik zobowiązany jest przechowywać w miejscu pracy akta spraw i wszelki powierzony mu sprzęt.

3. Wynoszenie wszelkiego sprzętu poza teren Ośrodka wymaga każdorazowo zgody przełożonego.

4. Klucze zapasowe do pokoi biurowych przechowywane są w Kasie Ośrodka. W czasie opuszczania pokoi biurowych przez wszystkich pracowników w czasie pracy, pokój powinien być zamknięty. Za klucze do poszczególnych pokoi działu odpowiadają pracownicy tych działów.

5. Pracownik opuszczający pokój jako ostatni powinien sprawdzić czy okna są zamknięte, wyłączyć odbiorniki energii, radia, ewentualnie zdać klucze osobie odpowiedzialnej za sprzątanie.

6. W godzinach przyjęć interesantów przestrzegać należy zasady, aby w każdym dziale obecny był pracownik będący w stanie obsłużyć bez niepotrzebnej zwłoki zgłaszające się osoby.

7. Pracownicy mogą korzystać w czasie pracy z przerwy na posiłek, warunkiem korzystania z przerwy jest to, aby nie zakłócała ona normalnego trybu przyjmowania interesantów.

8. Palenie tytoniu w pomieszczeniach Ośrodka jest surowo wzbronione.

9. Zabronione jest wnoszenie przez pracowników na teren OPS oraz spożywania alkoholu oraz

przebywanie w miejscu pracy w stanie nietrzeźwym. Zakaz ten dotyczy także pracowników

pracujących w terenie czy przebywających na delegacjach służbowych.

10. Kierownik ma prawo nie dopuścić pracownika do pracy w wypadku podejrzenia, że stawił się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. W/w fakt jest równoznaczny z nieobecnością w pracy bez usprawiedliwienia. Okoliczności stanowiące podstawę decyzji powinny być podane pracownikowi do wiadomości.

11. Po godzinach pracy w budynku mogą przebywać pracownicy po uzyskaniu zgody Kierownika lub osoby go zastępującej.

12. Obecność w pokoju biurowym po godzinach pracy podlega zarejestrowaniu w ewidencji godzin nadliczbowych i wyjść prywatnych, która znajduje się w pokoju Działu Świadczeń.

13. Kierownik odpowiada za realizację swoich zadań przed swoim zwierzchnikiem.

14. Kierownik zobowiązany jest zapewnić pracownikom właściwe warunki do wykonywania

obowiązków pracowniczych oraz ustalić im szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i

odpowiedzialności.

15. Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest raz w miesiącu z dołu, każdego 28 dnia miesiąca.

Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złoży w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych

16. Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.

17. Ośrodek zaopatruje pracowników w środki higieny osobistej wg obowiązujących norm lub zakupuje te środki i udostępnia je pracownikom.

Środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej oraz odzież i obuwie robocze

§11.1. Ustala się wykaz stanowisk pracy, na których stosowane są środki ochrony indywidualnej

oraz odzież i obuwie robocze

 

 

Lp.

Stanowisko pracy

Zakres wyposażenia:

R – odzież i obuwie,

O – środki ochrony indywidualnej

Przewidziany okres używalności w miesiącach

1

Pracownik socjalny*

Starszy pracownik socjalny*

R-obuwie skórzano-gumowe

O-kurtka ocieplana

O-płaszcz przeciwdeszczowy

O-trzewiki skórzano-gumowe ocieplane

lub kozaczki

12

36

36

36

2

Asystent rodziny

Młodszy asystent rodziny

R-obuwie skórzano-gumowe

R-kurtka ocieplana

O-płaszcz przeciwdeszczowy

O-trzewiki skórzano-gumowe ocieplane

lub kozaczki

12

36

36

36

3

Sprzątaczka

R-fartuch roboczy

R-trzewiki profilaktyczne tekstylne

O-kalosze gumowe

O-chustka na głowę

36

12

12

12

 

*pracownicy, do których obowiązków należy praca socjalna i przeprowadzanie wywiadów rodzinnych

 

2. Na stanowiskach wskazanych w poz.1-3 tabeli w §11 ust.1 mogą być używane (za pisemną zgodą pracownika) własna odzież i obuwie robocze pracownika.

3. Używane przez pracownika odzież i obuwie robocze muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Wprowadza się następujące zasady wypłacania ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego:

 1. pracownikowi przysługuje w zamian za przydział odzieży i obuwia roboczego ekwiwalent pieniężny;

 2. ekwiwalent jest wypłacany jeden raz w roku w terminie do 1 października każdego roku, za okres poprzednich 12 miesięcy świadczenia pracy w wysokości obejmującej aktualne ceny obuwia i odzieży roboczej;

 3. ustalenia aktualnych cen obuwia i odzieży roboczej oraz obliczenia ekwiwalentu dokonuje Dział Księgowości w terminie do 30 września każdego roku w porozumieniu z pracownikiem prowadzącym BHP;

5. Na stanowiskach wskazanych w poz.1-3 tabeli w §11 ust.1 przysługuje ekwiwalent pieniężny za pranie i konserwację odzieży w wysokości 3 zł za jeden miesiąc.

6. Wprowadza się następujące zasady wypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży:

 1. ekwiwalent jest wypłacany w terminie do 1 października każdego roku za okres poprzednich 12 miesięcy świadczenia pracy przez pracownika;

 2. ustalenia wysokości poniesionych kosztów oraz obliczenia ekwiwalentu dokonuje Dział Księgowości w terminie do 30 września każdego roku.

7. Ekwiwalenty, o których mowa w ust.4 i 5 nie przysługują za okresy nieświadczenia pracy

spowodowane chorobą pracownika lub opieki nad członkiem rodziny.

8. Dla stanowisk wskazanych w poz.1-3 tabeli w §11 ust.1, w miarę zgłaszanych potrzeb, zapewnia

się rękawice ochronne, maski ochronne, płyn dezynfekujący. Środki te dostępne są u pracownika zatrudnionego na stanowisku Kasjerka.

Dyscyplina pracy

§12.1. Pracownicy przystępujący do pracy potwierdzają swoją obecność podpisem na liście obecności znajdującej się w pokoju Działu Świadczeń.

2. Pracownicy opuszczający zakład pracy w celach służbowych lub prywatnych są obowiązani

odnotować fakt wyjścia i czas swojej nieobecności w zeszycie wyjść służbowych lub ewidencji wyjść prywatnych znajdujących się w pokoju Działu Świadczeń.

3. Wyjścia prywatne rozliczane są przez pracownika poprzez ich odpracowanie w przyjętym okresie rozliczeniowym.

4. O niemożności stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej pracownik zobowiązany jest

uprzedzić swojego przełożonego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień nieobecności w pracy.

5. W razie nie stawienia się do pracy z przyczyn innych niż określone w pkt.4 pracownik zobowiązany jest powiadomić swojego przełożonego na piśmie, telefonicznie, elektronicznie względnie osobiście lub przez inną osobę pierwszego dnia nieobecności w pracy, nie później jednak jak w dniu następnym.

6. Niedotrzymanie terminów określonych w pkt.5 jest usprawiedliwione, jeżeli pracownik ze względu na szczególne okoliczności nie mógł zawiadomić o przyczynach nieobecności.

Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej

§13.1. Pracownicy Ośrodka obowiązani są do przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej.

2. Sprawy objęte tajemnicą nie mogą być przedmiotem rozmów w stosunkach poza służbowymi,

bądź w obecności osób trzecich.

Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień

§14.1. Pracownik jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy przedstawiając zakładowi

pracy niezwłocznie przyczyny nieobecności, a na żądanie przełożonego także odpowiednie dowody.

2. W razie nieobecności spowodowanej:

 1. niezdolnością do pracy na skutek choroby pracownika lub jego izolacji z powodu choroby zakaźnej;

 2. leczeniem uzdrowiskowym, jeżeli jego okres uznany został zaświadczeniem lekarskim za okres niezdolności do pracy;

 3. chorobą członka rodziny pracownika wymagającej sprawowania przez niego osobistej opieki;

pracownik zobowiązany jest usprawiedliwić nieobecność najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy.

3. W razie spóźnienia się do pracy pracownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić się do

przełożonego i usprawiedliwić spóźnienie.

4. Pracownik może być zwolniony z całości lub części dnia pracy w celu załatwienia ważnych

spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy.

5. Za czas tych zwolnień pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, o ile odpracował czas

zwolnienia.

6. Pracownikowi przysługuje zwolnienie okolicznościowe z prawem do wynagrodzenia

w ilości:

 1. 2 dni – w razie ślubu pracownika, urodzenia się dziecka pracownika, zgonu i pogrzebu małżonka pracownika, dziecka, ojca, matki, ojczyma, macochy;

 2. 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika, zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka lub innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Urlopy

§15.1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu

wypoczynkowego.

2. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim przypadku co najmniej

jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

3. Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza

żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Nagrody i wyróżnienia

§16.1. Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie

inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań Ośrodka, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.

2. Mogą być stosowane następujące nagrody i wyróżnienia:

 1. nagroda pieniężna;

 2. pochwała pisemna;

 3. pochwała publiczna;

 4. dyplom uznania;

 5. inne wyróżnienia.

3. Nagrody i wyróżnienia przyznaje kierownik Ośrodka.

4. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.

Kara za naruszenie dyscypliny pracy

§17.1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika Ośrodka ustalonej organizacji i porządku w procesie

pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz regulaminu pracy stosuje się:

 1. karę upomnienia;

 2. karę nagany.

2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika Ośrodka przepisów BHP lub przeciwpożarowych,

opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym lub

spożywanie alkoholu w czasie pracy - można zastosować również karę pieniężną.

Prace wzbronione pracownikom młodocianym i kobietom

§18.1. Nie zatrudnia się osób, które nie ukończyły 16 lat.

2. Nie zatrudnia się młodocianych przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia:

 1. prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, wymuszoną pozycją ciała oraz zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu polegające wyłącznie na podnoszeniu, przenoszeniu i przewożeniu ciężarów, prace wymagające powtarzania dużej liczby jednorodnych ruchów oraz prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonywanie pracy, przekraczają:

a) dla dziewcząt – w odniesieniu do 6-godzinnego dobowego czasu pracy – 2300 kJ, a w odniesieniu do wysiłków krótkotrwałych 10,5 kJ na minutę;

b) dla chłopców – w odniesieniu do 6-godzinnego dobowego czasu pracy – 3030 kJ, a w odniesieniu do wysiłków krótkotrwałych 12,6 kJ na minutę.

 1. ręczne dźwiganie i przenoszenie przez jedną osobę na odległość powyżej 25 m przedmiotów o masie przekraczającej:

a) przy pracy dorywczej: dla dziewcząt – 14 kg, dla chłopców – 20 kg;

b) przy obciążeniu powtarzalnym: dla dziewcząt – 8 kg, dla chłopców – 12 kg.

 1. ręczne przenoszenie pod górę, w szczególności po schodach, których wysokość przekracza 5 m, a kąt nachylenia – 30°, ciężarów o masie przekraczającej:

a) przy pracy dorywczej: dla dziewcząt – 10 kg, dla chłopców – 15 kg,

b) przy obciążeniu powtarzalnym: dla dziewcząt – 5 kg, dla chłopców – 8 kg.

 1. prace wymagające stale wymuszonej i niewygodnej pozycji ciała - prace wykonywane w pozycji pochylonej lub w przysiadzie.

 2. prace zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu:

a) prace, przy których mógłby być zagrożony dalszy prawidłowy rozwój psychiczny młodocianych;

b) prace w warunkach mogących stanowić nadmierne obciążenie psychiczne, w szczególności wymagające odbioru i przetwarzania dużej liczby lub szybko po sobie następujących informacji i podejmowania decyzji mogących spowodować groźne następstwa, szczególnie w sytuacjach przymusu czasowego.

 1. prace w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30°C, a wilgotność względna powietrza przekracza 65%, a także w warunkach bezpośredniego oddziaływania otwartego źródła promieniowania;

 2. prace w temperaturze powietrza niższej niż 14°C, a także przy wilgotności względnej wyższej niż 65%, w tym w szczególności: prace w warunkach narażających na stałe przemakanie odzieży, powodujące naruszenie bilansu cieplnego u młodych pracowników;

 3. prace w środowisku o dużych wahaniach parametrów mikroklimatu, szczególnie przy występowaniu nagłych zmian temperatury powietrza w zakresie przekraczającym 15°C, przy braku możliwości stosowania co najmniej 15-minutowej adaptacji w pomieszczeniach o temperaturze pośredniej.

 4. prace, przy których źródłem zakażenia lub zarażenia może być chory człowiek lub materiał zakaźny pochodzenia ludzkiego, w tym krew, tkanki, mocz, kał;

 5. prace, przy których występują zagrożenia czynnikami biologicznymi, przenoszonymi na człowieka przez kontakt ze zwierzętami lub produktami pochodzenia zwierzęcego;

 6. prace, przy których występują zagrożenia czynnikami biologicznymi pochodzenia roślinnego lub mikroorganizmami przenoszonymi przez rośliny:

a) drobnoustrojami występującymi w roślinach, w tym bakteriami, promieniowcami, grzybami, które stanowią zagrożenie w trakcie procesów magazynowania, przetwarzania i użytkowania różnych surowców roślinnych,

b) pyłami pochodzenia roślinnego, powodującymi stany uczuleniowe, w tym pyłami zbożowymi, paszowymi, tytoniowymi i z ziół leczniczych;

 1. prace, podczas których młodociani są narażeni na zwiększone niebezpieczeństwo urazów,w tym w szczególności związane z uruchamianiem maszyn i innych urządzeń bezpośrednio po ich naprawie;

 2. prace zagrażające porażeniem prądem elektrycznym, w tym w szczególności wszelkie prace przy obsłudze urządzeń energetycznych znajdujących się pod napięciem, z wyjątkiem napięcia obniżonego (bezpiecznego);

 3. prace na wysokości powyżej 3 m grożące upadkiem z wysokości;

 4. prace przy nieodpowiednim oświetleniu, przy których wykonywaniu parametry oświetlenia nie odpowiadają wymaganiom określonym w Polskich Normach.

§19.1. Nie zatrudnia się kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.

2. Prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała:

 1. wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 5000kJ na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej - 20kJ/min Uwaga: 1kJ=0,24kcal;

 2. ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej: 12 kg - przy pracy stałej i 20 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej);

 3. ręczne przenoszenie pod górę - po pochylniach, schodach itp., których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30, a wysokość 5m - ciężarów o masie przekraczającej: 8 kg przy pracy stałej i 15 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

3. Kobietom w ciąży i w okresie karmienia:

 1. wszystkie prace przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy przekraczają 2900kJ na zmianę roboczą, prace wymienione w ust.2 jeżeli występuje przekroczenie 1/4 określonych w nich wartości;

 2. prace w pozycji wymuszonej;

 3. prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej.

4. Prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym

Kobietom w ciąży i w okresie karmienia:

 1. prace w warunkach, w których wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia), określony zgodnie z Polską Normą, jest większy od 1,5;

 2. prace w warunkach, w których wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia), określony zgodnie z Polską Normą, jest mniejszy od -1,5;

 3. prace w środowisku, w którym występują nagłe zmiany temperatury powietrza w zakresie przekraczającym 15C.

5. Prace przy monitorach ekranowych

Kobietom w ciąży prace przy obsłudze monitorów ekranowych - powyżej 4 godzin na dobę.

6. Prace na wysokości

Kobietom w ciąży prace na wysokości - poza stałymi galeriami, pomostami, podestami i

innymi stałymi podwyższeniami, posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem (bez

potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem), oraz wchodzenie i

schodzenie po drabinach.

7. Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi

Kobietom w ciąży i w okresie karmienia prace stwarzające ryzyko zakażenia: wirusem zapalenia

wątroby typu B, wirusem ospy wietrznej i półpaśca, wirusem różyczki, wirusem HIV, wirusem

cytomegalii, pałeczką Listeria, toksoplazmozą,

8. Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani bez jej zgody

delegować poza stałe miejsce pracy.

Równe traktowanie w zatrudnieniu

§20.1. Pracownicy są równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w ust..1.

3. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu pkt.2 jest:

1) działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszania zasady równego traktowania

w zatrudnieniu;

2) zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności albo poniżenie lub

upokorzenie pracownika (molestowanie).

4. Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie albo upokorzenie pracownika; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne).

Przeciwdziałanie mobbingowi

§21.1. Pracodawca przeciwdziała mobbingowi.

2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Ryzyko zawodowe

§22. Każdy nowo przyjęty pracownik zostaje poinformowany na piśmie o ryzyku zawodowym, które wiąże się z pracą wykonywaną przez niego na danym stanowisku pracy.