Przejdź do treści strony
Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach Biuletyn Informacji Publicznej

Statut

nowa podstrona, dodana 2008-08-05

 

S T A T U T

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W GŁUBCZYCACH

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest samodzielną, budżetową jednostką organizacyjną utworzoną na podstawie Uchwały Nr 61/90 Rady Gminy w Głubczycach z dnia 24 sierpnia 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach.

§ 2

Ośrodek podlega bezpośrednio organowi wykonawczemu samorządu terytorialnego

w Głubczycach.

§ 3

1. Ośrodek ma swoją siedzibę w mieście Głubczyce.

2. Terenem działania Ośrodka jest miasto i gmina Głubczyce.

§ 4

Ośrodek działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /tekst jednolity Dz.U.Nr 64, poz.593 z 2004 r./

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /tekst jednolity Dz.U.Nr 13 poz.74 z 1996 r. z późniejszymi zmianami/

3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U.Nr 15, poz.148 z 2003 r./

4) Uchwały Rady Gminy w Głubczycach Nr 61/90 z dnia 24 sierpnia 1990 r.

5) postanowień niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ II

Zadania Ośrodka

§ 5

Obowiązkiem Ośrodka jest realizacja zadań własnych gminy Głubczyce oraz zadań administracji rządowej, zleconych i powierzonych na mocy ustawy o pomocy społecznej, innych ustaw, porozumień gminy z organami administracji rządowej i uchwał Rady Miejskiej w Gubczycach w zakresie pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ III

Organizacja pracy Ośrodka

§ 6

Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka.

§ 7

Kierownika Ośrodka zatrudnia Burmistrz Głubczyc.

§ 8

Kierownik Ośrodka zatrudnia pracowników i jest ich zwierzchnikiem służbowym.

§ 9

Kierownik Ośrodka załatwia indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Głubczycach i upoważnień ustawowych.

§ 10

Szczegółową organizację Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny i Tryb Pracy nadany przez Kierownika Ośrodka.

ROZDZIAŁ IV

Gospodarka finansowa i mienie Ośrodka

§ 11

Księgowość Ośrodka prowadzona jest w Ośrodku przez pracowników zatrudnionych w Ośrodku (księgowe, kasjer).

§ 12

1. Działalność Ośrodka w zakresie zadań własnych gminy finansowana jest z budżetu gminy.

2. Środki finansowe na realizację zadań zleconych i powierzonych pochodzą z budżetu państwa.

§ 13

Koszty utrzymania Ośrodka ponoszą budżet Gminy i budżet Wojewody.

§ 14

Ośrodek posiada rachunki bankowe tworzone na zasadch określonych dla jednostek budżetowych.

§ 15

Plany finansowe Ośrodka są opracowywane przez Kierownika Ośrodka i zatwierdzane przez Burmistrza Głubczyc.

§ 16

Majątek Ośrodka stanowi mienie gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: OPS Głubczyce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Kierownik
Data wytworzenia: 2008-08-20
Metryczka
 • wytworzono:
  18-11-2008
  przez: Bożena Ziółkowska
 • opublikowano:
  18-11-2008 10:51
  przez: Bożena Ziółkowska
 • zmodyfikowano:
  14-11-2014 12:32
  przez: Bożena Ziółkowska
 • podmiot udostępniający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach
  odwiedzin: 2335
Dane jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach
48-100 Głubczyce
ul. Pocztowa 6a
NIP: 748-11-29-460 REGON: 004501970
Numer konta: 30 1090 2154 0000 0005 6004 5707

Dane kontaktowe:

tel.: 77 485 29 22
fax: 77 485 29 22
e-mail: ops@glubczyce.ops.com.pl