Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut

Załącznik

do Uchwały Nr XLV/423/18

Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 3 października 2018r.

S T A T U T

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁUBCZYCACH

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest samodzielną, budżetową jednostką organizacyjną utworzoną na podstawie Uchwały Nr 61/90 Rady Gminy w Głubczycach z dnia 24 sierpnia 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach.

§2. Ośrodek podlega bezpośrednio organowi wykonawczemu samorządu terytorialnego

w Głubczycach.

§3.1. Ośrodek ma swoją siedzibę w mieście Głubczyce.

2. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Głubczyce.

§4. Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

2) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych;

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;

4) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

6) ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

7) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

8) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

9) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

10) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;

11) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

12) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

13) ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

14) ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny

15) ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

16) Uchwały Rady Gminy w Głubczycach Nr 61/90 z dnia 24 sierpnia 1990 r.;

17) niniejszego statutu.

Rozdział 2. Zadania Ośrodka

§5.1. Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

3. Ośrodek organizuje pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, które zamieszkują na terenie gminy, w celu przywrócenia im zdolności do wypełnienia tych funkcji.

4. Ośrodek realizuje zadania własne gminy określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach, obejmujące w szczególności:

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych;

 2. kierowanie do ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym osób wymagających opieki;

 3. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

 5. przyznawanie pomocy w naturze;

 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie się;

 7. udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym;

 8. świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 9. udzielanie zasiłków celowych na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym i innym nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

 10. udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

 11. sprawianie pogrzebów, w tym osobom bezdomnym;

 12. pracę socjalną;

 13. opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

 14. prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;

 15. udział w tworzeniu gminnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną;

 16. diagnozę problemów społecznych na obszarze swojego działania oraz określanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej;

 17. dożywianie dzieci;

 18. sporządzanie sprawozdawczości;

 19. organizowanie prac społecznie użytecznych;

 20. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

 21. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

 22. zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa, a także organizowanie innych form pracy z rodziną;

 23. ustanawianie rodzin wspierających oraz zawieranie i rozwiązywanie umów, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

 24. prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;

 25. udział w opracowaniu i realizacji programu wspierania rodziny w gminie;

 26. udział w przygotowaniu corocznej oceny zasobów pomocy społecznej gminy;

 27. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji administracyjnych przez powiatowe centrum pomocy rodzinie w sprawie kierowania mieszkańców gminy do domów pomocy społecznej;

 28. tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

5. Ośrodek realizuje też inne zadania wynikające z rozeznania potrzeb, które polegają w szczególności na:

 1. udzielaniu mieszkańcom gminy informacji o przysługującym im uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej;

 2. organizowaniu i prowadzeniu poradnictwa specjalistycznego;

 3. udzielaniu pomocy w integracji ze środowiskiem lokalnym osobom opuszczającym zakłady karne, niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze;

 4. prowadzeniu działań mających na celu integrację ze społeczeństwem repatriantów i osób posiadających status uchodźcy;

 5. przygotowywaniu i realizacji projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

6. Ośrodek realizuje także zadania zlecone gminie określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach oraz zadania wynikające z porozumień zawartych z wojewodą, innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, obejmujące w szczególności;

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

 2. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 3. wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej;

 4. udzielanie pomocy kombatantom i innym osobom będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

 5. zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

 6. zadania wynikające z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny;

 7. wskazywanie osób, którym mogłaby być powierzona opieka lub kuratela, na wezwanie sądu opiekuńczego oraz wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki;

 8. udzielanie pomocy cudzoziemcom, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej;

 9. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych na potrzeby weryfikacji uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub w przypadkach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych;

 10. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osoby ubiegające się o zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

 11. ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych.

7. Ośrodek opracowuje i realizuje lokalne programy z zakresu pomocy społecznej na rzecz ograniczania i rozwiązywania występujących problemów społecznych.

8. Ośrodek uczestniczy w realizacji gminnych programów z zakresu polityki społecznej.

9. W realizacji zadań Ośrodek współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi, jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej.

10. W granicach środków określonych w planie finansowym Ośrodka realizacja niektórych zadań Ośrodka może być zlecana innym podmiotom.

Rozdział 3.Organizacja pracy Ośrodka

§6. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka.

§7. Kierownika Ośrodka zatrudnia Burmistrz Głubczyc.

§8. Kierownik Ośrodka zatrudnia pracowników i jest ich zwierzchnikiem służbowym.

§9. Kierownik Ośrodka załatwia indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Głubczycach i upoważnień ustawowych.

§10. Szczegółową organizację Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny i Tryb Pracy nadany przez Kierownika Ośrodka.

Rozdział 4. Gospodarka finansowa i mienie Ośrodka

§11. Księgowość Ośrodka prowadzona jest w Ośrodku przez pracowników zatrudnionych w Ośrodku (księgowe, kasjer).

§12.1. Działalność Ośrodka w zakresie zadań własnych gminy finansowana jest z budżetu gminy.

2. Środki finansowe na realizację zadań zleconych i powierzonych pochodzą z budżetu

państwa.

§13. Koszty utrzymania Ośrodka ponoszą budżet Gminy i budżet Wojewody.

§14. Ośrodek posiada rachunki bankowe tworzone na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

§15. Plany finansowe Ośrodka są opracowywane przez Kierownika Ośrodka i zatwierdzane przez Burmistrza Głubczyc.

§16. Majątek Ośrodka stanowi mienie gminy.

§17. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawują Rada Miejska w Głubczycach i Burmistrz Głubczyc w ramach posiadanych kompetencji. Nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań zleconych sprawuje Wojewoda Opolski.

§18. Zmiany w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.